یکشنبه 29 مرداد 1396
EN

وظایف و فعالیتهای واحدهای حج و زیارت استان کرمان

وظایف و فعالیتهای واحدهای حج و زیارت استان کرمان

شرح وظایف واحد روابط عمومی و امور فرودگاهی:

1-    هماهنگی جلسات کارگزاران زیارتی بامدیریت محترم

2-    هماهنگی جهت برگزاری همایشهای زائران حج وعمره

3-    نصب بنر،تراکت و000درایام های خاص درمحل مدیریت حج وزیارت استان

4-    پاسخگویی به مراجعین محترم باهماهنگی مدیریت محترم

 

شرح وظایف واحدبازرسی ورسیدگی به شکایات:

1-    رسیدگی به شکایات زائرین ازکارگزاران زیارتی

2-    بازرسی ازدفاتر وشرکتهای زیارتی درسطح استان

3-    نظارت برروند ثبت نام زائرین حج وعمره

4-    تعین بازرسان گروهای زیارتی عمره

 

 شرح وظایف:پذیرش ،ثبت نام واعزام زائرین:

1-    اعلام اسامی مدیران کاروانهای حج تمتع

2-    ثبت سوابق کارگزاران درسیستم

3-    صدوراحکام مدیران حج تمتع

4-    صدوراحکام مدیران ثابت هتل ومدیران ومعاونین راهنمای عمره

5-    ثبت نقل وانتقالات اسناد حج وعمره درسیستم

6-    تقسیم بندی سهمیه کاروانهای حج تمتع

7-    تقسیم بندی سهمیه کاروانهای عمره مفرده دربین کارگزاران

8-    امتیاز بندی دفاتر وشرکتهای زیارتی استان

9-    رفع اشکالات کارگزاران زیارتی

10-   رفع اشکالات کارگزاران زیارتی

11-   تقسیم بندی سهمیه های عتبات عالیات دربین کارگزاران زیارتی

12-   صدور احکام مدیران راهنمای عتبات عالیات

13-   امتیاز بندی دفاتر وشرکتهای زیارتی استان

 

شرح وظایف واحد دبیرخانه:

1-    ثبت وضبط نامه های وارده وصادره

2-    تایپ نامه های اداری

3-    تکمیل پرونده های متقاضیان صدور مجوز بند پ زیارتی

4-    کنترل مدارک نقل وانتقالات اسناد عمره مفرده

5-    پاسخگویی به مراجعین حضوری وتلفنی

6-    بایگانی کلیه نامه های اداری وارده وصادره

 

شرح وظایف واحد امورمالی وذیحسابی:

1-    پرداخت حقوق پرسنل دفتر حج وزیارت

2-    پرداخت حق الزحمه مدیران راهنمای عمره مفرده

3-    پرداخت حق الزحمه مدیران حج تمتع وکارگزاران زیارتی

4-    پرداخت کلیه فاکتورهای خریداری شده جهت دفتر حج وزیارت

5-    تنظیم اسناد امومالی وارائه به واحدذیحسابی سازمان حج وزیارت درتهران

6-    هماهنگی جهت صدور بلیط زائران حج وعمره

7-    پایداری اسناد حج وعمره مفرده

8-    کنترل فیشهای زائران حج وعمره مفرده